Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

Introductie

Door de intensieve landbouwmethoden raken steeds meer landbouwpercelen langzaam uitgeput. Voedingstoffen zijn verdwenen en het bodemleven is sterk afgenomen. Van een gezonde bodem is geen sprake meer.

Auteurs

Kay Smits
Luuk Arensman

Document

Versie 1.0
Datum 26 februari 2021

Introductie

Landbouw heeft een belangrijke rol in de economie van een land. In verschillende landen is dit vaak de grootste inkomstenpost. Landbouwgronden zijn daarom een erg kostbaar stuk land. Wanneer gronden vaak worden gebruikt voor landbouw kunnen deze gronden uitgekweekt raken. Dat betekend dat boeren de landbouwgrond niet meer gebruiken en dit stuk land dus leeg komt te staan. Momenteel is 0,4 miljard landbouwgrond verlaten. De voornaamste oorzaken variëren van woestijnvorming tot schadelijke landbouwpraktijken. Ook migratie op de markt is een belangrijke oorzaak. Ongeveer 950 miljoen tot 1,1 miljard hectare van deze verlaten landbouwgronden zijn niet hersteld of omgezet in ontwikkelingsgebied. Wanneer deze landen hersteld worden bieden deze een kans aan voor de voedselonzekerheid, het levensonderhoud van de boeren, de koolstofkringloop en de gezondheid van de ecosystemen te verbeteren. (Groen Kennisnet, n.d.)(Project Drawdown, 2020)4

De bodem als CO2 opslag

Het herstellen van gronden kan zorgen voor koolstofputten. Dit betekend dat de biomassa van de grond toeneemt. Deze koolstofputten halen C02 uit de lucht en zorgen hierdoor voor een mindere opwarming van de aarde. Andere kansen voor herstellende gronden kunnen de terugkeer van inheemse plantensoorten stimuleren. Ook de oprichting van boomplantages of de bodemkwaliteit verbeteren door middel van regeneratieve landbouwmethodes zijn kansen om de grond opnieuw te gebruiken. (Drs. C.J.S. Aggenbach et al., n.d.)1

Natuurherstel

Nederland is op dit moment een zeer dichtbevolkt land. Bijna elk stuk land wordt gebruikt in Nederland. Op dit moment bevindt zich in Nederland 1,8 miljoen hectare onoverdekte landbouwgrond. (Rijksoverheid indicator, 2019) Ook in Nederland komt het voor dat verschillende landbouwgronden zijn uitgekweekt. Dit zorgt ervoor dat het fosfaatgehalte in de grond vaak te hoog is. Ook het aantal nutriënten en andere bodemstoffen zijn niet meer de juiste verhouding voor de landbouwgrond. Dit zorgt ervoor dat andere oplossingen nodig zijn om de grond weer opnieuw te kunnen gebruiken voor landbouw doeleinden. In Nederland kiezen wij de laatste 2 decennia voornamelijk voor een natuurherstel. Dit is en goed voor de inheemse soorten, biodiversiteit en zou eventuele koppelkansen kunnen hebben. In het gebied worden onderzoeken gedaan naar de bodem. Hieraan kan worden gezien welke bodemstoffen teveel of te weinig aanwezig zijn. (Groen Kennisnet, n.d.)2

Landbouwtransitie

Landbouw herstel gaat mijn inziens over het herstructureren van de landbouw en zijn werkwijze. Hierbij is het doel door de hedendaagse problematiek emissiereductie uit te voeren. Nederland streeft ernaar om in 2050 emissie vrij te zijn. Ook in de landbouw wordt dit verwacht. Voor de landbouw betekend deze eis ervoor dat er verschillende dingen zullen worden moeten gewijzigd. Neem als voorbeeld het mest- en voeder systeem dat zich steeds herhaalt. Dit zorgt voor grote hoeveelheden stikstof en C02 uitstoot, deze systemen dienen te verdwijnen.

In de ontwikkelde scenario’s worden een aantal aspecten behandeld. Deze zijn, de productiviteit en de natuur inclusiviteit. Deze 2 onderwerpen worden behandeld omdat deze alomvattend zijn aan de emissiereductie. Als er een hogere productiviteit wordt gehandhaafd met een beter beleid met oog voor de natuur, zal dit er voor zorgen dat er efficiënter en C02 neutraler wordt geproduceerd.

Om dit te bereiken zal er moeten worden gebackcast, Dit betekend vanuit de toekomst terug denken naar het nu. Het moet emissie-, ammoniak- en stikstofvrij zijn. Of in ieder geval zullen deze stoffen verwaarloosbare hoeveelheden moeten worden. Om de landbouw gronden te herstellen zullen er in 2050 nog veel meer natuurherstellende projecten plaatsvinden in Nederland. Dit is een goeie manier van stoffen opnemen, neem als voorbeeld C02. Ook met de toekomende klimaatscenario’s zijn er veel voordelen aan het natuurherstelproject. De landbouw moet door de emissie-, ammoniak- en stikstofvrij eis verschillende maatregelen uitvoeren om deze stoffen te verminderen:

Maatregelen

  1. Verminderen van de massaproductie
  2. Minder mest inzaaien ( dit reduceert de stikstof uitstoot)
  3. Compenserende maatregelen nemen om het stikstof en fosfaat gehalte in de grond en planten te reduceren door middel van het plaatsen van bepaalde planten of gewassen die deze opnemen.
  4. Zonnepanelen en windmolens aanleggen om het energieverbruik te vergroenen.
  5. Electrische landbouwvoertuigen.
  6. Dierenwelzijn verhogen door het strafbaar maken van (malafide) Slagerijen, en het verbieden van de plofkip etc.

Natuurherstel laten plaatsvinden.
(Verstegen, 2018)(Landbouw in Nederland in 2050 Effecten Van, n.d.)6

Bibliografie

1. Drs. C.J.S. Aggenbach, Prof. M.P. Berg, Prof. J. Frouz, Dr. T. Hiemstra, Msc. L. Norda, J. Roymans, & Prof. R. van Diggelen. (n.d.). Handreiking voor de omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur. Retrieved October 30, 2020, from

2. Groen Kennisnet. (n.d.). Handreiking voor natuurherstel op landbouwgrond – Groen Kennisnet. Retrieved October 30, 2020, from

3. Landbouw in Nederland in 2050 Effecten van. (n.d.).

4. Project Drawdown. (2020). Abandoned Farmland Restoration | Project Drawdown.

5. Rijksoverheid indicator. (2019, June 12). Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2018 | Compendium voor de Leefomgeving.

6. Verstegen, J. (2018). Hoe verduurzamen we onze landbouw? En welke rol hebben ondernemers en overheid? 1–8.

Back To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!